Johtosääntö

1. TOIMIALA

YLEISTÄ

Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus. Sääntöjen mukainen hallituskokoonpano on puheenjohtaja, kahdeksan jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Oppilaitos noudattaa voimassaolevaa koulutuksen lainsäädäntöä.
 

TOIMINNAN TARKOITUS

Riihimäen Nuorisoteatteri antaa laajaa teatteritaiteen perusopetusta, teatterikerhotoimintaa, tuottaa teatteriesityksiä sekä muuta teatterikulttuurin kehittämiseen ja edistämiseen liittyvää toimintaa.
 

OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Opetuksen järjestämisestä määrätään Riihimäen kaupungin myöntämässä järjestämisluvassa. Opetusta järjestetään taiteen perusopetuslain teatterin laajan oppimäärän mukaan.

Riihimäen Nuorisoteatteri noudattaa Opetushallituksen teatterin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita ja Riihimäen Nuorisoteatterin opetussuunnitelmaa.

Toiminta-alue on Riihimäen kaupunki ja lähialueet.

2. HALLINTO

RIIHIMÄEN NUORISOTEATTERI RY:N HALLITUS VASTAA JÄSENISTÖLLE

 • yhdistyksen sääntöjen mukaisen perustehtävän toteutumisesta ja toiminnan tuloksellisuudesta
 • keskeisten tavoitteiden määrittämisestä sekä näiden toteutumisen valvomisesta
 • yhdistyksen sääntömääräisten kokousten koolle kutsumisesta ja asioiden valmistelusta
 • tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion antamisesta jäsenkokoukselle
 • tilikauden aikana yhdistyksen taloudenpidon ja raportoinnin arvioinnista
 • hallituksen puheenjohtaja hyväksyy maksettavat palkat
 • rehtorin palkkaamisesta ja erottamisesta sekä hänen esimiehenä toimimisesta
 • vakinaisten työntekijöiden palkkaamisesta sekä erottamisesta yhdessä rehtorin kanssa
 • sisäisestä valvonnasta yhdessä rehtorin kanssa
 • lainmukaisen kirjanpidon, tilintarkastajan sekä hallinnon järjestämisestä

RIIHIMÄEN NUORISOTEATTERIN REHTORI VASTAA HALLITUKSELLE

 • oppilaitoksen toiminnasta ja sen perustehtävän toteutumisesta
 • oppilaitoksen taloudesta ja talouden seurannasta
 • opetuksen suunnittelusta ja opetusjärjestelyistä
 • oppilaitoksen toiminnan kehittämisestä
 • uusien oppilaiden ottamisesta ja oppilaan erottamisesta
 • määräaikaisen ja tuntipalkkaisten opetushenkilöstön palkkaamisesta
 • esimiehenä toimimisesta
 • opetushenkilöstön pedagogisen ja taiteellisen osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 • oppilaitoksen toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelma laatimisesta
 • talousarvion laatimisesta yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • tiedottamisesta ja raportoinnista hallitukselle
 • palkanmaksusta sekä siitä, että yhdistyksen hallitus on selvillä asioista, jotka voivat vaikuttaa yhdistyksen talouteen tai toimintaan
 • yhdistyksen maksuvalmiuden seurannasta sekä taseen kestävyydestä
 • esitystoiminnan suunnittelusta ja organisoinnista yhdessä opettajien ja järjestäjän kanssa tiedottamisesta yhdessä ohjaajan kanssa
 • yhdistyksen hallintoon kuuluvista tehtävistä

KOKOUKSET

 • Yhdistyksen säännöissä määritellään hallituksen kokousmenettely
 • Kokousten esittelijänä toimii rehtori. Rehtorin ollessa estynyt tai esteellinen esittelijänä toimii hallituksen tehtävään määräämä henkilö.
 • Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana.

3. OPETTAJAT

OPETTAJAKUNTA

 • Rehtori ja koko opetushenkilöstö muodostavat opettajakunnan.
 • Opettajakunnan puheenjohtajana toimii rehtori.
 • Opettajakunta kokoontuu kerran kuussa.
 • Opettajakunnan tärkein tehtävä on vastata opetuksen ja esitysten laadusta.

VAPAAT

 • Rehtori myöntää työvapaan, jonka saamiseen on ehdoton oikeus lain, asetuksen tai työehtosopimuksen mukaan ja lisäksi rehtori myöntää muun työvapaan enintään 60 kalenteripäiväksi.
 • Rehtori myöntää vuosiloman.

HENKILÖSTÖN KELPOISUUS

 • Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksien osalta noudatetaan mitä niistä on säädetty erikseen laissa ja asetuksissa. 

4. OPPILAAT

 • Oppilaiden asemasta, tehtävistä sekä oikeuksista ja velvollisuuksista määrätään hallituksen hyväksymässä opetussuunnitelmassa
 • Valintaperusteissa ja oppilaaksi ottamisessa noudatetaan opetussuunnitelmaa.
 • Oppilas voidaan erottaa maksamattomien jäsenmaksujen tai käytöshäiriöiden vuoksi. Erottamistilanteessa kuullaan aina oppilasta, sekä huoltajia. Erottamisesta päättää rehtori yhdessä opettajan kanssa.